Phát triển sự thông minh tài chính

Bạn có thể nghỉ hưu thời điểm nào?

Làm việc, tiết kiệm lợi nhuận một năm 5%

Số tiền có trong tay để đầu tư khi nghỉ hưu: 2,677,541,967 VNĐ

Chi phí cho cuộc sống của bạn khi nghỉ hưu năm đầu tiên là: 470,370,732 VNĐ

Bạn có đủ tiền sống tới tuổi 58

Số tiền bạn cần có để nghỉ hưu đúng như kế hoạch là: 40,663,270,658 VNĐ

Số tiền có thể kiếm được đúng như kế hoạch là: 15,500,000,000 VNĐ

THIẾU so với bạn cần: -25,163,270,658 VNĐ

Thu nhập và chi phí có thể của bạn theo độ tuổi